inicjatywa25.pl

Przejdź do treści

PETYCJA
ŚWIECKIE
PAŃSTWO


PROJEKT USTAWY
Celem ustawy jest wprowadzenie rzeczywistego rozdziału kościołów i związków wyznaniowych od państwa. Konstytucja RP stanowi w art. 1, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, natomiast w art. 25 ust. 2 stanowi, że władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. Praktyka pokazuje tymczasem, że kościoły, w szczególności Kościół katolicki, wywierają realny nacisk na władze publiczne w sferze materialnej i niematerialnej.
Czy wiesz, że lekcje religii wymagają zatrudniania ok. 30 tys. księży i katechetów? Kosztują rocznie ok. 1,4 miliarda zł z budżetu państwa?

Czy wiesz, że lekcje religii to ponad 800 godzin w całym cyklu nauczania? To więcej niż czas przeznaczony na lekcje biologii, historii czy geografii.

Czy wiesz, że z budżetu państwa przeznacza się ok. 400 mln zł na finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych?

Taki stan rzeczy i takie zachowania naruszają neutralność światopoglądową państwa.
Przedstawiciele władz publicznych nie powinni eksponować swoich przekonań religijnych. Powinni zachowywać realną neutralność wobec wszelkich religijnych przekonań.

TY też się na to nie zgadzasz?
poprzyj nasz projekt ustawy o świeckim państwie
kliknij w poniższy przycisk

Celem ustawy jest:

zaprzestanie finansowania lekcji religii ze środków publicznych, precyzyjne uregulowanie jej obecności w publicznych szkołach oraz wzmocnienie neutralności światopoglądowej systemu edukacji w Polsce
zaprzestanie finansowania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych oraz likwidacja Funduszu Kościelnego
likwidację wspólnych komisji rządowo-kościelnych i ustanowienie jednej komisji złożonej z przedstawicieli rządu, kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji świeckich skupiających agnostyków i ateistów

Wróć do spisu treści